Na základe požiadavky a ponuky hasičov o svojpomoc pri zabezpečovaní zvyšovania občianskej vybavenosti v obci Trnkov, obec Trnkov požiadala v marci 2013 úrad vlády SR o dotáciu, ktorú obdržala pre tento účel dotáciu vo výške 8 000 € a zároveň zabezpečila spolufinancovanie vo výške 2 000 €. Posilňovňa vznikla z nevyhovujúcich skladových priestorov pod KD, ktoré bolo nutné ručne prehĺbiť    cca o 2 výškové metre. Po vykonaní výkopových prác, ktoré vykonali dobrovoľne členovia DHZ Trnkov  mohla začať samotná realizácia výstavby posilňovne. Všetky práce boli vykonávané v mesiacoch september až december 2013 a prevzatie diela sa uskutočnilo 20.12.2013 v celkovej hodnote prezentujúceho sumu 10 000 €. Do posilňovne bolo následne nainštalované strojové – posilňovacie vybavenie v hodnote 4 000 €, ktoré bolo z úrovne starostu obce zabezpečené sponzorským darom. Predmetnou realizáciou posilňovne sa zvýšili v obci možnosti využitia voľno časových aktivít.

 


Mikuláš - 7.12.2013

Obecné úrady v Trnkove a v Okružnej sa spoločne dohodli, že spoja Mikuláša s mesiacom úcty k starším a uskutočnia tieto akcie dňa 7.12.2013 v kultúrnom dome v Trnkove. Deti mali pripravené organizátormi (rodina Mareka Marinčáka z Trnkova a rodina Jána Kaminského z Okružnej) kultúrny program, v rámci ktorého zavítal do kultúrneho domu Mikuláš, anjel a pre niektoré detičky, ktoré nie sú až také poslušné, aj čert. Mikuláš rozdal darčeky všetkým prítomným deťom, ako aj v rámci mesiaca úcty k starším vianočné kolekcie pre občanov starších ako 60 rokov obidvoch obcí k blížiacim sa vianočným sviatkom. Zároveň boli rozdané bezpečnostné reflexné pásiky pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším. Ku gratulantom a odovzdávaní darčekov sa pripojil  aj miestny farár o. Marián Feckanič. V rámci tohto spoločenského a slávnostného podujatia vystúpila v Trnkove v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky speváčka ľudových piesní p. Kandráčová s doprovodom. Pani Kandráčová zároveň vystúpila aj v kultúrnom dome. Kultúrny dom a obecný úrad praskal vo švíkoch – bola objavená nová kapacita týchto priestorov, v ktorých sa nachádzalo v tento deň 240 občanov obcí Trnkov a Okružná. Vďaka patrí všetkým zúčastnením, a najmä už spomínaným organizátorom.

 


Životné jubileum 90 Anna Romanová - 13.11.2013

Životné jubileum 90 rokov života oslávila dňa 13.11.2013 pani Anna Romanová,Trnkov č. d. 18. Poslankyne OcÚ Trnkov Mgr. Viera Lešková, Eva Onofrejová, Marta Jurčišinová so starostom obce Ing. Jiřím Ballarinom menovanú navštívili dňa 13.11.2013. Jubilantke prítomní úprimne zablahoželali a obdarovali ju v mene OcÚ Trnkov, ako aj celej obce Trnkov. Jubilantka si spoločne s gratulantmi zaspomínali na život v obci, ako aj ocenili prínos pani Anny Romanovej pri rozvoji obce Trnkov. Pani Anna Romanová sa spolu s dcérou Helenou Sekerákovou úprimne potešili tejto návšteve.

 


Životné jubileum 90 Juraj Ťukot - 24.8.2013

Životné jubileum 90 rokov života oslávil dňa  24.8.2013 pán Juraj Ťukot, č. d. 15. Poslankyne OcÚ Trnkov Mgr. Viera Lešková, Eva Onofrejová, Marta Jurčišinová so starostom obce Ing. Jiřím Ballarinom oslávencovi úprimne zablahoželali a obdarovali menovaného v mene OcÚ Trnkov, ako aj celej obce Trnkov. Oslávenec spoločne s gratulantmi si nezabudli pospomínať na to, aký bol kedysi život v našej obci. Pán Juraj Ťukot sa úprimne potešil tejto návšteve.

 


Retrojarmuk - 17.8.2013

Dňa 17.8.2013 sa uskutočnil v priestoroch Farmer Area Kapušany už tradičný retrojarmuk MAS Šafrán. Obec Trnkov reprezentovali v remeslách drevovýroba Anton Onofrej, č. d. 33 a v kaderníckych službách Veronika  Onofrejová, č. d. 7. Menovaní remeselníci obce Trnkov mali svoje stanoviská opäť v originálnom stánku obce Trnkov, ktorý pripravil a vlastnoručne postavil správca obce Ján Onofrej najstarší, č. d. 29. V rámci reprezentácie obce bol ponúkaný bezplatný guľáš, ktorý pripravoval osobne starosta obce Trnkov s kamarátmi. Zároveň na tejto akcii obec Trnkov ponúkla zúčastneným jazdu na koňoch, ktoré priviedli p. Pelaková z obce Lada a p. Kováč z obce Lipníky.

 


Pochod dobrej nálady - 15.6.2013

V Pieninských vrchoch – Pieninskom národnom parku v obci Červený kláštor sa dňa 15.6.2013 uskutočnil Pieninský pochod dobrej nálady pozdĺž rieky Dunajec, a to po slovenskej, ako aj po poľskej strane tejto rieky. Na 8. ročníku tohto turistického pochodu sa zúčastnili aj obyvatelia obce Trnkov. Organizátorom zájazdu bolo Športové a záujmové združenie Trnkov. Účastníci pochodu sa vybrali v skorých ranných hodinách plne obsadeným autobusom, ktorý bol plný dobrej nálady do miesta predmetnej turistickej akcie. Po registrácii každý turista obdržal tričko so symbolikou tejto akcie. Každý zúčastnení absolvoval na slovenskej aj poľskej strane Dunajca zástavky, kde miestny obyvatelia prezentovali svoje výrobky a pohostinnosť. Každý turista absolvoval do 15 km chôdze, ktorá mala cieľ v miestnom amfiteátri, kde bol zabezpečený bohatý kultúrny program. Nesmieme zabudnúť spomenúť, že tomuto pochodu prialo aj počasie, ktoré bolo nádherné. Všetci prítomní mohli poďakovať výboru ŠaZZ Trnkov, a to p. Janovi Onofrejovi ml., č. d. 29 a p. Pavlovi Onofrejovi, č. d. 29 za príjemne prežité chvíle v turistickej spoločnosti, ako aj so svojimi kamarátmi a známymi.

 


Hasičská súťaž Trnkov - 1.6.2013

Na „pastvisku“ zorganizoval dňa 1.6.2013 od 10.00 do 14.00 hod. DHZ Trnkov za podpory OcÚ Trnkov súťaž dobrovoľných hasičských zborov z hasičského okrsku, kde naša obec Trnkov prináleží. Súťaže sa zúčastnilo 6 mužstiev: DHZ Trnkov, Okružná, Šarišská Poruba, Tulčík, Kapušany s hosťami DHZ Osikov. Víťazstvo patrilo po súčte 2 disciplín na čas mužstvu DHZ Šarišská Poruba. Víťaznému mužstvu odovzdal osobne pohár starostu obce Trnkov starosta obce Ing. Jiří Ballarin spolu so zástupkyňou starostu obce Mgr. Vierou Leškovou a predsedom DHZ Trnkov p. Antonom Onofrejom, č. d. 33. Poďakovanie patrí aj hasičom z obce Okružná, ktorí zapožičali terče na cieľ hasičského útoku a taktiež všetkým členom DHZ Trnkov. Na záver tejto akcie si mohli naše deti prakticky vyskúšať prácu s hasičskou technikou, čo sa u detí stretlo s veľkým ohlasom.

 


MDD - 1.6.2013

Dňa 1.6.2013 sa uskutočnil súčasne s hasičskou súťažou MDD na obecnom ihrisku, kde si mohli naše deti prakticky vyskúšať prácu s hasičskou technikou, čo sa u detí stretlo s veľkým ohlasom.Samotný deň pokračoval v poobedňajších hodinách časťou pre deti Trnkova, ktoré v rámci MDD súťažili o sladké odmeny, ktoré pripravila z veľkej časti p. Ivana Onofrejová, č. d. 2 za pomoci p. Zuzany Mačovej. Bohužiaľ nám počasie v tento deň neprialo. Slniečko sa striedalo s mrakmi a nakoniec sa nám nezabudol predviesť ani dážď, takže popoludnie pre deti „po prezlečení do suchého“ pokračovalo v kultúrnom dome. Treba však uviesť, že to detičkám vôbec neprekážalo a náruživo súťažili v pripravených disciplínach až do neskorých večerných hodín. Celý deň nakoniec dopadol veľmi dobre a všetci zúčastnení sa cítili príjemne a užitočne. Poďakovanie patrí všetkým menovaným a podporovateľom.

 


Hasičská súťaž Kapušany - 26.5.2013

Hasičská súťaž v obci kapušany sa konala 26.5.2013 na ktorej naši hasiči dosiahli svoj najlepší čas na útoku.

 


Deň matiek - 12.5.2013

V zasadačke obecného úradu v Trnkove sa dňa 12.5.2013 uskutočnilo stretnutie matiek z Trnkova. V úvode stretnutia starosta obce Ing. Jiří Ballarin privítal všetkých prítomných, slávnostne odovzdal všetkým prítomným mamičkám kvety, zablahoželal im i ich sviatku  a poďakoval im za to, že sú s nami vo chvíľach radosti, ale aj starosti, ktoré život všetkým prináša. Celý tento deň sa niesol v duchu ľudovej hudby bratov Paľových z Tulčíka. Zúčastnené matky strávili príjemné chvíle pri vzájomných rozhovoroch a speve. Malé občerstvenie pripravila cateringová spoločnosť p. Kočiška z Kendíc. Príprav Dňa matiek sa výborne zhostili zástupcovia mužskej časti mládeže Trnkova p. Marek Onofrej a Marcel Lysina.

 


3. teplákový ples - 11.5.2013

Dňa 11.5.2013 pokračovala tradícia stavania mája už tretíkrát  a k príjemnej nálade prispelo krásne počasie, ako aj živá hudba, o ktorú sa postarala hudobná skupina Karát, ktorá celý svoj repertoár predviedla na večernej zábave. Všetci hostia a účastníci sa na tejto spoločenskej udalosti spontánne zabávali až do skorých ranných hodín. Spríjemnením bola tradične bohatá tombola, ktorej výťažok putoval organizátorom tejto vydarenej udalosti, a to DHZ Trnkov v prospech zabezpečenia jeho činnosti.

 


Stavanie mája - 11.5.2013

V obci Trnkov dňa 11.5.2013 pokračovala tradícia osadenia mája pred budovou OcÚ Trnkov s následným pokračovaním vo forme tanečnej zábavy v predpísaných odevoch „tepláky a pyžama“. Celé podujatie začalo položením kytíc kvetov na hroby zosnulých členov DHZ Trnkov trnkovskými hasičmi na miestnom cintoríne. Následne májové poobedie pokračovalo prinesením mája a nových zástav SR, EÚ a zástavy obce Trnkov členmi DHZ Trnkov pod vedením predsedu DHZ Trnkov p. Antona Onofreja, č. d. 33, ktorý starostovi obce podal hlásenie o celkovej pripravenosti DHZ Trnkov. Po hlásení predseda DHZ Trnkov požiadal starostu obce o povolenie výmeny – vztýčenia nových zástav na budove obecného úradu a možnosť postavenia mája – stromu symbolizujúceho príslušné obdobie. Po tomto akte na OcÚ Trnkov zaviali nové zástavy a ozdobený máj, ktorý pripravil pre túto príležitosť Ján Onofrej najstarší, č. d. 29. Na záver je treba uviesť, že dobrovoľní hasiči v Trnkove sa predstavili v úplne novej výstroji a predstavili svoju novú výzbroj (hadice, prúdnice, savice, trhacie háky, sekery, rozdeľovače...).

 


MDŽ - 10.3.2013

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) sa dňa 10.3.2013 uskutočnilo slávnostné stretnutie žien z obcí Trnkov a Okružná. Pri tejto príležitosti sme spoločne navštívili v kultúrnom dome v Okružnej divadelné predstavenie jedného herca Milky Zimkovej - rodáčky z obce Okružná. Divadelné predstavenie s názvom „Angelína odovzdáva dušu najvyššiemu“  sa stretlo s milým a priaznivým ohlasom žien a ich rodinných príslušníkov. Na záver tohto sviatku prebehlo spoločné fotenie s uznávanou herečkou slovenskej kultúry, ktorá bola autorkou filmov „Pásla kone na betóne“ a „Kone na betóne“, ktoré opisovali život tohto regiónu. Zároveň sa uskutočnila krátka beseda, kde bola príležitosť spomenúť si na časy, kedy Milka Zimková bývala v obci Okružná. Stretnutie spoločne zorganizovali starostovia obci Trnkov Ing. Jiří Ballarin a obci Okružná Mgr. Pavol Lackanič pre ženy a občanov obcí Trnkov a Okružná.

 


3.Reprezentačný ples - 12.1.2013

V kultúrnom dome sa dňa 12.1.2013 uskutočnil 3. reprezentačný obecný ples, ktorý spoločne s obecným úradom v Trnkove, v zastúpení starostom obce, spoluorganizovali Pavol a Ján Onofrejovi (č. d. 29) s rodinami. Mládež Trnkova, zastúpená chlapcami Marekom Onofrejom, Marcelom Lysinom a Jakubom Onofrejom, zabezpečovala základný servis pre hostí počas plesu. Tento ples si získal svojou kvalitou mnoho priaznivcov z radov obyvateľov obce Trnkov, ako aj obyvateľov okolitých obcí. Záujem o ples bol vysoký, a preto organizátori museli riešiť vzniknutú situáciu rozšírením počtu osôb na 150. Vystúpenia a kultúrny program zabezpečili na  tradične vysokej úrovni účinkujúci zo súboru dospelých Kaplička z Tulčíka, ďalej tanečná skupina detí a mládeže ELIT z Prešova a sólovým spevom sa prezentovali Júlia Janoščíková a Gabriela Ižayová. O tanečnú zábavu a hudobný doprovod sa už tradične postarala hudobná skupina HIC Music zo Stropkova. Na plese samozrejme nechýbala ani hodnotná tombola, ktorá bola zabezpečená organizátormi plesu. Hlavnú cenu, ktorou bol LCD televízor na ústrižok zo vstupenky, vyhral správca obce Trnkov Zdeno Slávik s manželkou. Starosta obce Ing. Jiří Ballarin cenu výhercom odovzdal osobne na mieste. Ples sa niesol v príjemnej spoločenskej atmosfére od svojho začiatku až po ukončenie v skorých ranných hodinách.

 


Trojkráľový turnaj - 6.1.2013

Dňa 6.1.2013 sa uskutočnil pingpongový Trojkráľový turnaj jednotlivcov.

 


Pingpongový turnaj - 26.12.2012

Dňa 26.12.2012 sa uskutočnil pingpongový turnaj družstiev.

 


Mikuláš - 9.12.2012

Dňa 9.12.2012 sa v spolupráci s Obecným úradom Okružná a Farou Okružná uskutočnil mikulášsky deň pre deti z oboch obcí. Podujatie zahájil pán farár Marián Feckanič v kostole svätou omšou po ktorej deti prešli pred budovu obecného úradu, kam na živom koni prišiel mikuláš v biskupskom rúchu so svojími pomocníkmi- anjelom a čertom. po rozdaní darčekov pokračoval podvečer premietaním rozprávok a rodičovským posedením pri čaji. Odobitné poďakovanie patrí pánovi farárovi a Alenke Onofrejovej za kostýmy a za organizáciu celej akcie Marekovi a Marte Marinčákovím.

 


Popoludnie pre seniorov - 28.10.2012

Pri príležitosti októbra-mesiaca úcty k starším, sa dňa 28.10.2012 v spolupráci s Ocú Okružná uskutočnilo popoludnie pre seniorov z oboch spriatelených obcí. Program bol tvorený vystúpením detičiek z MŠ Okružná pod vedením pani učiteľky Amálie Sučkovej a ďalej vystúpením folklórneho súboru. Ďakujeme všetkým za organizáciu.

 


Ženatí vs. slobodní - 30.9.2012

Dňa 30.9.2012 sa uskutočnil tradičný zápas ženatí versus slobodní. Potvrdilo sa nepísané pravidlo, že ženatí muži sa majú dobre pri svojich milujúcich polovičkách, a teda sú v lepšej fyzickej aj psychickej pohode. Aj na základe tohto faktu zaslúžene vyhrali 7:5.

 


Retrojarmok Proč - 18.8.2012

Rok sa stretol s rokom a 18.8.2012 nadišiel 2. ročník Retrojarmoku, ktorý sa tento krát uskutočnil na kopci Haľagoš nad obcou Proč pod hlavičkou MAS Šafrán. V stánku prezentujúcom našu obec opäť varila rodina Evy Onofrejovej slivkový lekvár tradičným spôsobom našich predkov. Aby ho mohli návštevníci ochutnať priamo na podujatí, s jeho varením sa začalo od skorých ranných hodín. To, že chutil znamenite, svedčí aj početný zástup „koštovníkov“ pred trnkovským stánkom. Starosta obce počastoval návštevníkov chutnými koláčmi od svojej pani manželky Emílie a pani Františky Onofrejovej, ktorá aj predviedla svoju zručnosť vo výrobe stromčekov šťastia. Milou návštevou nás poctili aj mladí priatelia z francúzskej časti Basckicka, ktorí boli obdarovaní pozornosťami  propagujúcimi Trnkov. Veľká vďaka patrí nielen tým organizátorom, čo sa zaslúžili o prezentáciu obce, ale aj návštevníkom, ktorí  podporili stánok svojou návštevou.

 


Hasičská súťaž - 5.5.2012

Dňa 5.5.2012 po akcii s názvom Hasiči deťom v popoludňajších hodinách nasledovalo súťaženie DHZ z obcí na území MAS Šafrán. Celkovo bolo sedem družstiev mužov a to: Okružná, Trnkov, Šarišská Poruba, Kapušany, Pušovce, Demjata, Tulčík a jedno ženské družstvo z Okružnej. Po sčítaní časov za disciplíny štafeta a útok, najlepšie na tom obstáli „borci“ zo Šarišskej Poruby. Ocenení boli aj dlhoroční členovia jednotlivých tímov DHZ, ktorí sú názornou ukážkou obetavosti. Záverečné posedenie pri grile a chutnej klobáske sa tradične pretiahlo do neskorých večerných hodín. Všetkým zúčastneným, ale hlavne organizátorom patrí veľké ĎAKUJEM.

 


MDD- Hasiči deťom - 6.2.2012

Ako má vyzerať úspešná spolupráca predviedli v sobotu obecne úrady a dobrovoľní hasiči Trnkova a Okružnej. Uskutočnili akciu: HASIČSKÝ DEŇ: Hasiči deťom a deti hasičom, zameranú na výchovu už od najmladšieho veku k dobrovoľníctvu. Keďže 1. júna všetky deti na svete mali sviatok, spojilo sa príjemné s užitočným a prostredníctvom súťaží sa oboznámili s novými skutočnosťami. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore grantového programu MAS Šafrán 2012 „Za zdravím a poznaním“, ktorý pripravilo Športové a záujmové združenie Trnkov. Začiatok bol spojený so založením klubu "Šarkaň" - združenia mladých hasičov obcí MAS Šafrán. Deti sa rozdelili do družstiev podľa veku, aby súťažili o skutočné čokoládové medaily. Taktiež si mohli odskúšať, ako sa strieka z hadice vďaka profesionálnym hasičom z Prešova, ktorí predviedli aj hasenie požiaru.

 


Deň matiek - 13.5.2012

Dňa 13.5.2012 v kultúrnom dome našej obce sa uskutočnilo stretnutie matiek Trnkova. V úvode stretnutia starosta obce Ing. Jiři Ballarin privítal všetkých prítomných, predniesol slávnostný príhovor a spolu s poslankyňami OZ odovzdal kvety všetkým prítomným mamičkám. O hodnotný kultúrny program sa postarali deti z Materskej a Základnej školy obce Okružná, ako aj deti Trnkova pod vedením Marty Marinčákovej a Alžbety Lysinovej. Pekné stretnutie bolo doplnené bohatým občerstvením, o ktoré sa postarali Ján Lysina so synom Marcelom. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto stretnutí matiek patrí veľké ďakujem.

 


2.Teplákový ples - 5.5.2012

Po stavaní mája sa obecenstvo presunulo do kultúrneho domu, kde v dobrej nálade sa pokračovalo na Teplákovo – pyžamovej párty. Čapované pivo a výborný guľáš od Miroslava Onofreja dodali zúčastneným mnoho síl, lebo tí najvytrvalejší ostali až do piatej hodiny rannej. Moje poďakovanie patrí nielen tým, ktorí zakúpením vstupenky či tombolového lístka podporili našich dobrovoľných hasičov, ale aj personál, ktorý sa čo najlepšie snažil postarať o bezproblémový priebeh akcie. Takže Alžbeta, Judita, Patrícia, Marcel a Marek ďakujeme.

 


2.stavanie mája - 5.5.2012

DHZ a obecný úrad opäť úspešne spolupracovali. Dňa 5.5.2012 v popoludňajších hodinách bol za sprievodu hudobného tria osadený máj. Zaslúžili sa o to naši dobrovoľní hasiči s veliteľom Antonom Onofrejom. Zároveň boli ocenení bývalí členovia DHZ Trnkov za ich záslužnú činnosť a to: Andrej Onofrej, Michal Leško, Ján Lysina a Ján Mikolaj.

 


Sánkovačka - 26.2.2012

Obecná sánkovačka, ktorá sa konala dňa 26.2.2012 v spolupráci s obcou Okružná.

 


Obecná zabíjačka - 18.2.2012

Naša obec Trnkov žije počas zimného obdobia čulým kultúrno - spoločenským ruchom. Po vianočnom koncerte, 2. reprezentačnom plese obce a karnevale sa v poslednú sobotu uskutočnila ďalšia udalosť a to obecná zabíjačka. Pôdu preň pripravilo miestne združenie DHZ pod vedením Antona Onofreja a Jaroslava Lysinu. Začalo sa tradične od skorých ranných hodín pred budovou Ocú. Napoludnie už prichádzali nielen „zvedavci“, ale aj „milovníci zabíjačkových dobrôt“, keďže ochutnávka bola zdarma. Chýr o poctivých domácich špecialitách kuchárky Marcely Lysinovej sa niesol určite rýchlo, lebo zakrátko sa počet obyvateľov v dedine zdvojnásobil. Poďakovanie za prípravu chutného mäska patrí aj Miroslavovi Onofrejovi a Petrovi Grochovi, ktorí si celý deň statočne odstáli v mraze. O kultúrne spestrenie podujatia sa postarala skupina Nemcovianka, ktorá zaspievala na ľudovú nôtu. Uvoľnená zábava pokračovala až do neskorých večerných hodín hodovaním a tancom.

 


Karneval - 11.2.2012

dňa 11. februára 2012. Dobrovoľní hasiči v spolupráci s Obecným úradom pripravili milú akciu nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Nádeje Trnkova súťažili nielen o najlepšiu masku, ale aj v rôznych vtipných disciplínach. Potom zábava pokračovala detskou diskotékou, ktorú s príchodom noci nahradila party pre dospelých. Tí, ktorí prišli v maske, mali vstup zdarma. Odrazu na parkete tancovali piráti s námorníkmi, vodníci s Mexičanmi, ruská Marfuša s Fantomasom, klaun s hokejistom, ako aj „celebrity“ typu „Martinka z Turca“. Naši hasiči pod vedením rodín Antona Onofreja (č.d. 33), Jána Lysinu a Mareka Marinčáka sa na fašiangové veselie pripravili dôkladne, lebo mysleli aj na hlad prítomných, ktorý uhasili výborným gulášom. Ďakujeme organizátorom a zúčastneným za pekný večer v príjemnej spoločnosti.


2.Reprezentačný ples v obci Trnkov - 14.1.2012

Rok sa stretol s rokom a 14.01.2012 sa uskutočnil 2. reprezentačný  ples obce Trnkov pod záštitou starostu obce. Tohtoročný záujem bol väčší ako kapacita kultúrneho domu, preto časť  „plesuchtivých“ bola umiestnená aj v zasadacej miestnosti. To však žiadnemu návštevníkovi neubralo na nálade, práve naopak, vhodné rozmiestnenie prispelo ku kvalitnejšej organizácii. Pri vstupe boli dámy obdarúvané perníkom v tvare srdca s nápisom TRNKOV 2012, tie odvážnejšie spolu s pánmi čakal „welcome drink“. Starosta v príhovore privítal pozvaných, poďakoval partnerom, organizátorom a sponzorom plesu a všetkým zaželal skvelú zábavu. Úvodnú časť programu zahájil detský ľudový súbor Čerešenka z Kapušian, v ktorom učinkujú aj miestne deti. Program ďalej pokračoval vystúpením  moderných gymnastiek ŠK Tatran Prešov majsteriek sveta a Európy a spevom študentky operného spevu Júlie Janoščíkovej. O tanečnú zábavu sa aj tento rok postarala hudobná skupina HIC Music zo Stropkova, ktorá vhodne striedala štýly ľudových a moderných pesničiek. O polnoci sa na chvíľu v miestnosti zastavil „život“, lebo nastal čas tomboly. Výhry ako LCD televízor, chladnička, práčka, mobily, horský bicykel, ale aj balíčky kozmetiky či dres a hokejka od známeho hráča Ľubomíra Sekeráša potešili šťastných výhercov. Po tombole uvoľnená zábava pokračovala tancom, ako sa zvykne hovoriť: „...až do rána bieleho!“ Organizátori Ing. Jiří Ballarin s manželkou Emíliou, Ján Onofrej s manželkou Darinou, Emil Onofrej s manželkou Ľubicou a dcérou Viktóriou, mládež Trnkova - Patrícia Karnišová, Kristína Lysinová, Marek Onofrej, Marcel Lysina ako aj Ján Lysina s manželkou Marcelou spolu s príbuznými: Jaroslav, Marek a Andrea sa postarali o hodnotnú spoločenskú udalosť v Trnkove. Veríme,  že tradícia reprezentačného plesu sa napevno zakotvila v našej  obci a chýr o nej sa dostane do čo najširšieho povedomia len v tom najlepšom svetle.   Pavol Onofrej

 


Vianočný koncert v kostole Trnkov - 25.12.2011

Táto akcia pod záštitou Otca duchovného, starostov obcí Trnkov a Okružná a poslankyne OZ obce Trnkov Márie Galdunovej spríjemnila vianočné dni a sviatky pre občanov, ktorí sa tejto kultúrnej udalosti zúčastnili. Účastníci mohli oceniť umenie absolventiek Žilinského konzervatória operného spevu Júlie Janoščíkovej a Lucie Kubaščíkovej. Vianočný koncert bol organizovaný pre občanov Trnkova a Okružnej a konal sa v kostole obce Trnkov.

 


Vianočná besiedka seniorov Trnkova - 18.12.2011

Na základe aktivít poslankýň OZ Trnkov Marty Jurčišinovej a Evy Onofrejovej sa podaril príjemný predvianočný večer, na ktorom sa stretli dôchodcovia obce Trnkov. Počas tohto večera sa spomínalo na život v Trnkove v dávnej a nedávnej minulosti, ako aj každodenné problémy života. Akcia bola realizovaná aj v súvislosti s mesiacom október, ktorým si pripomíname úctu k starším. V tomto mesiaci prebiehala aj oprava priestorov Obecného úradu Trnkov.

 


Mikuláš - 3.12.2011

V uvedený deň po dôkladných prípravách, ktoré zabezpečovali Alena Onofrejová s rodinou a Marta Marinčáková s rodinou, prebehol v Kultúrnom dome a v zasadačke Obecného úradu Trnkov deťmi dlho očakávaný Mikuláš, ktorý nakoniec prišiel aj s čertom a anjelom. Kultúrny dom bol plný očakávaní a plný detí obce Trnkov, z ktorých snáď nechýbalo ani jedno. Po Mikulášskej nádielke a v priebehu spomínaného večera prebiehalo aj malé neformálne posedenie rodičov detí sprevádzané videoprojekčne premietaným filmom. Ďakujeme za originálnosť kostýmov Alenke Onofrejovej a jej deťom. Príjemný zážitok a usmievajúce sa deti sú asi najväčším ocenením vynaloženého úsilia. Ďakujeme.

 


Futbalový turnaj Borová - 2.9.2011

V dňoch 02.-03.09.2011 sa uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj mužstiev /5+1/ Poľska, SR a ČR a ďalších, spolu 10 mužstiev v dvoch skupinách. Mužstvo Trnkova postúpilo do semifinále, ktoré sa hralo krízovým spôsobom. Po nešťastnom priebehu podľahlo v semifinále víťazovi turnaja 1:2. V stretnutí o 3. miesto zvíťazil Trnkov 4:1 a po svojej zásluhe domov doniesol víťazný pohár. Pobyt na Morave bol taktiež využitý na prezretie verejných priestranstiev /občianska vybavenosť, multifunkčné ihriská, cintoríny a pod./ v obciach Bolatice, Bohuslavice, Závada, Bela a iné. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu obce.

 


Retrojarmok - 27.8.2011

Retrojarmok v Kapušanoch pod gesciou MAS Šafran bol dlhodobo pripravovanou akciou. Obec Trnkov mala jeden z najoriginálnejších stánkov expozície, čo bolo výsledkom poctivej a svedomitej práce pani poslankyne OZ Trnkov Evy Onofrejovej, ktorá venovala veľkú časť svojho voľného času pre reprezentáciu obce. Treba zdôrazniť, že výsledok sa dostavil v podobe veľmi pekných a príjemných ohlasov, ktoré boli viac ako odmenou pre spomínanú pani poslankyňu, ako aj jej rodinných príslušníkov. Zároveň patrí poďakovanie aj ďalším občanom obce Trnkov, či už deťom alebo dospelým, ktorí v dňoch organizácie príprav boli nápomocní a veľmi ochotní pomôcť.  Poďakovanie patrí aj občanom Trnkova, ktorí Retrojarmok podporili a navštívili.

 


Futbalový zápas ONOFREJOVCI VS. ZVYŠOK SVETA - 5.8.2011

Dňa 05.08.2011 v popoludňajších hodinách sa na futbalovom ihrisku v Trnkove uskutočnilo stretnutie s názvom ONOFREJOVCI proti ZVYŠKU SVETA. Stretnutie viedol vo férovom duchu ligový rozhodca Róbert Mojsej. Už v 1. minúte sa krížnou strelou Petra „Hepiho“ Onofreja mužstvo Onofrejovcov ujalo vedenia. O vyrovnanie sa postaral Jaroslav Lysina gólom z pokutového kopu v 14.-tej minúte. No o 5 minút neskôr nastal v stretnutí obrat, keď ďalekonosná strela Jána Lysinu skončila v sieti súpera. Nasledujúce minúty priniesli vyrovnanú hru a množstvo nepremenených šancí na oboch stranách. Po zmene strán sa Onofrejovci snažili o vyrovnanie, lenže druhý gól Jána Lysinu v stretnutí z 57. minúty zabezpečil dvojgólový „vankúš“ pre Zvyšok sveta. V 68. minúte stretnutie zdramatizoval Matúš Onofrej, keď lobom prekonal ináč spoľahlivo chytajúceho Mareka Lysinu. Výhru Zvyšku sveta spečatil Ján Lackanič na konečných 4:2. Výsledok nebol podstatný, oveľa dôležitejšie bolo stretnutie obyvateľov, ako aj rodákov obce Trnkov pri ďalšej kultúrno-športovej akcii. Po futbalovom zápolení nasledovali súťaženia detí a spoločná opekačka. A aby jedlo viac chutilo, servírovala sa zmes piesní v podaní domácich dídžejov do neskorých večerných hodín. Moje veľké ĎAKUJEM za celkovú prípravu, zabezpečenie a priebeh akcie patrí najmä: Jánovi Onofrejovi st. č. d. 29, Jánovi Onofrejovi ml. č. d. 29, Antonovi Onofrejovi č. d. 33, Marekovi Onofrejovi č. d. 33, Tomášovi Lysinovi, Jánovi Lysinovi ml., Petrovi Grochovi, ako aj mnohým ďalším. Pavol Onofrej

 


MDD v Trnkove - 4.6.2011

medzinárodný deň detí

 


Medzinárodný deň matiek - 8.5.2011

Medzinárodný deň matiek

 


1.Teplákový ples - 7.5.2011

V obci Trnkov dňa 7.5.2011 začala tradícia osadenia mája pred budovou OcÚ Trnkov s následným pokračovaním vo forme tanečnej zábavy v predpísaných odevoch „tepláky a pyžama“.K príjemnej nálade prispelo krásne počasie, ako aj živá hudba, ktorá celý svoj repertoár predviedla na večernej zábave. Všetci hostia a účastníci sa na tejto spoločenskej udalosti spontánne zabávali až do skorých ranných hodín. Spríjemnením bola tradične bohatá tombola, ktorej výťažok putoval organizátorom tejto vydarenej udalosti, a to DHZ Trnkov v prospech zabezpečenia jeho činnosti.

 


Stavanie mája - 7.5.2011

DHZ a obecný úrad úspešne spolupracovali dňa 5.5.2012 v popoludňajších hodinách bol za sprievodu hudobného tria osadený máj. Zaslúžili sa o to naši dobrovoľní hasiči s veliteľom Antonom Onofrejom.

 


Orezávanie líp na obecnom cintoríne - 29.3.2011

Po dlhšej, zrelej úvahe a diskusii s občanmi obce, ako aj poslancami OZ, sa dňa 29.03.2011 na obecnom cintoríne v Trnkove, realizovalo orezávanie vyše 200-ročných korún stromov líp. Orezávanie prebehlo za aktívnej účasti správcov obce Ján Onofrej st., Zdeno Slávik, ďalších občanov obce Martin Cárik, Rastislav Onofrej,  Anton Zajac, Ing. Milan Ťukot, Ján Onofrej ml., starosta obce Ing. Jiři Ballarin, Jaroslav Lysina, Marek Onofrej, Anton Onofrej, ako aj za účasti  pilčíkov z obce Okružna Jozef Vaško so svojím synom. Poďakovanie patrí aj občanom Trnkova, ktorí dobrovoľne prispeli finančným príspevkom na zabezpečenie predmetného orezu, ktorý bol zrealizovaný mimo rozpočtu obce. Starosta obce Trnkov Ing. Jiři Ballarin sa ospravedlnil a zároveň poďakoval za pochopenie rodine Oleárovej, Romanovej, Cárikovej.

 


MDŽ v Trnkove - 12.3.2011

Dňa 12.03.2011 sa konalo slávnostné stretnutie žien Trnkova konané pri príležitosti sviatku MDŽ. Starosta obce privítal prichádzajúce ženy kvetinou a zároveň im zablahoželal. O príjemnú atmosféru sa postarala hudobná skupina Trio z Bardejova, ktorá spríjemnila atmosféru príjemnými hudobnými skladbami. Na záver tohto stretnutia  si prítomné ženy pozreli produkciu  českého  filmu „Román pre ženy“. Celú akciu zastrešili chlapci a chlapi Trnkova Ing. Peter Groch , Rastislav Onofrej, Marek Lysina, Ján Lysina st., Marian Onofrej,  Ján Lysina ml., Jaroslav Lysina, Marcel Lysina, Matúš Onofrej a ďalší, ktorí pripravili občerstvenie a „niečo pod zub“ všetkým prítomným dámam. Ďakujeme, bolo to perfektné!

 


Dobrovoľný hasičský zbor v Trnkove - 27.2.2011

Dňa 27.02.2011 sa v kultúrnom dome obce Trnkov uskutočnila schôdza DHZ. Na predmetnej schôdzi starosta obce Ing. Jiři Ballarin určil požiadavky ktoré má na DHZ. Jednoznačne bolo starostom konštatované, že činnosť DHZ je podmienená záujmom jednotlivých členov o túto dobrovoľnú činnosť. Predseda DHZ Anton Onofrej, č. d. 33 otvoril a viedol schôdzu a zároveň spolu s členmi DPZ si stanovili ciele do budúcnosti. Taktiež vyslovili aj záujem o znovuobnovenie riadnej činnosti DHZ v Trnkove.

 


Schôdza členov Jednoty - 27.2.2011

Dňa 27.02.2011 sa v zasadacej miestnosti  Obecného úradu v Trnkove konala schôdza členov  Jednoty, na  ktorej sa pod vedením predsedníčky Františky Onofrejovej,  uzniesla nadpolovičná väčšina členov Jednoty na nasledujúcich záveroch: Zrušenie organizácie Jednoty v obci Trnkov. Odpredanie a odovzdanie riadu Jednoty umiestneného v kuchynke kultúrneho domu Trnkov.

 


1.Reprezentačný ples v obci Trnkov - 26.2.2011

Dňa 26.02.2011 sa uskutočnil v kultúrnom dome v obci Trnkov reprezentačný  ples, o ktorý bol veľký záujem zo strany verejnosti, menší však zo strany obyvateľov Trnkova. Menší záujem zo strany Trnkovčanov bol pravdepodobne spôsobený dlhšou absenciou kultúrno-spoločenského života v obci Trnkov za predchádzajúce obdobie.   Organizačný výbor, ktorý tvorili Soňa Karaffová, Emil Onofrej, Rasťo Karaffa, Ľubica Onofrejová, pripravil hodnotný kultúrny program, príjemnú výzdobu a atmosféru v priestoroch, kde sa organizoval spomínaný ples. V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných a poprial im príjemnú zábavu. O tanečný a hudobný zážitok plesu sa postarala skupina HIC Music. Program plesu spríjemnil detský ľudový súbor z Kapušian Čerešenka a  chlapská ľudová skupina Richtaroše z Kapušian.  Moderovanie úspešne zvládla Patrícia Grochová. Prítomných potešilo aj 68 hodnotných tombolových cien, ktoré si výhercovia  odnášali s radosťou. Jednou z mnohých hodnotných cien bola napríklad aj hokejka slovenského reprezentanta a hráča NHL NY RANGERS Mariána Gáboríka s podpismi hráčov z hokejového klubu Dukly Trenčín. Veselá nálada a zábava pokračovala do skorých ranných hodín.

 


Kultúrny program a diskotéka - 29.12.2010

Pod záštitou starostu obce Ing. Jiřiho Ballarina sa dňa 29.12.2010 v kultúrnom dome v Trnkove uskutočnil kultúrny program, v ktorom účinkovali: študentka konzervatória  operného spevu v Žiline Júlia Janoščiková, slovenský Freddie Mercury -Peter Pačut, mažoretky Laby z Prešova. O moderovanie celého kultúrneho programu sa postarala obyvateľka obce Trnkov Patrícia Grochová. Pred zahájením kultúrneho programu mal príhovor starosta obce Ing. Jiři Ballarin, ktorý všetkých prítomných privítal a zablahoželal všetkým k príjemnému prežitiu posledných dní v roku 2010 ako aj šťastný rok 2011.

 


Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.