Nadlimitné zákazky

Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.