Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný Obstarávateľ: Obec Trnkov
Sídlo: 082 12, Trnkov 42
Štatutárny zástupca Ing. Jiří Ballarin
E-mail: ocu.trnkov@gmail.com
Telefón: +42151 794 21 15
Fax: 051/794 21 51
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 3129785957/0200
IČO: 00327891
DIČ: 2021296684
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Obec Trnkov je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení ustanovuje v § 4 finančné limity pre zákazky takto:

  1. Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
  2. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
  3. Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

..........a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

..........b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je

...............- rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

..............- rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

..........c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.